صورتجلسه نقل و انتقال سهام

سهام در شرکتهای سهامی قابل انتقال است. برای انجام این انتقال لازم است صورتجلسه انتقال سهام تنظیم شده و به امضای سهامداران برسد.اگر سهام شرکت با نام باشد سهامداران واگذار کننده و دریافت کننده سهام باید پس از تنظیم و ارائه صورتجلسه با مراجعه به حوزه مالیاتی که شرکت در آن واقع شده اقدام به پرداخت مالیات مربوط به انتقال سهام و دریافت گواهی پرداخت مالیات از اداره دارایی نموده و گواهی مزبور را به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا پروسه انتقال سهام کامل شود.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1. کپی شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران فعلی و جدید
2. کپی روزنامه رسمی تأسیس و آگهی تأسیس
3. کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

اقــــدامــــات پس از ثبـــت شرکت

 

مــــراحـــل ثـــبــــت بـــــــرنـــــد